Medicina rada

Medicina rada

Medicina rada je multidisciplinarna delatnost koja ima za cilj da zaštiti i poboljša zdravlje radnika sprečavanjem i kontrolom profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu, da eliminiše profesionalne rizike i prepozna uslove na radu koji su opasni po zdravlje i sigurnost na radu. Bavi se izučavanjem i procenom uticaja uslova na radu i radnog procesa na zdravlje radnika, kao i ocenom radne sposobnosti zaposlenih za obavljanje poslova.

Svoju preventivnu delatnost ostvaruje kroz: prethodne i periodične preglede radnika koji su zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom i na radnim mestima sa posebnim zahtevima na radu, predlaže i obavlja sistematske i ciljane preglede radno aktivnog stanovništva, daje predloge i stručno mišljenje u vezi poboljšanja uslova radne sredine i radnog mesta sa aspekta očuvanja zdravlja radnika. Medicina rada određuje i izdaje posebne zdravstvene uslove za rad na radnim mestima sa povećanim rizikom na osnovu opasnosti i štetnosti navedenih u Aktu o proceni rizika na radnom mestu.

Pored toga, izdaje lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti/podobnosti za zapošljavanje, upravljanje motornim vozilom amaterskih i profesionalnih kategorija, lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, profesionalnu orijentaciju i selekciju.

U ST medicini imate sve na jednom mestu: kompletnu dijagnostiku neophodnu za ocenu radne sposobnosti, predviđenu zakonskim okvirima, kao i dodatnu dijagnostiku na osnovu koje se može predložiti adekvatan vid lečenja uz očuvanje pune radne sposobnosti ili uz predlog za preostalu radnu sposobnost, da ne bi došlo do daljeg razvoja bolesti.

Cilj je zdrav i zadovoljan radnik na zdravom radnom mestu.

Opšti klinički pregled specijaliste medicine rada uz snimanje i analizu EKG, pregled dostupne medicinske dokumentacije i druge dokumentacije u vezi sa radom i radnim mestom, zaključno mišljenje i savet.
Pregled tražene medicinske dokumentacije ili druge dokumentacije u vezi sa radom i radnim mestom, zaključno mišljenje i savet.
Klinički pregled specijaliste medicine rada sa akcentom na postojeći poremećaj zdravlja i teškoće u vezi sa obavljanjem poslova na datom radnom mestu, predlog dalje neophodne ciljane i specifične dijagnostike, pregled dostupne medicinske dokumentacije i druge dokumentacije u vezi sa radom i radnim mestom, zaključno mišljenje i savet.
Klinički pregled specijaliste medicine rada, oftalmološki pregled, pregled psihologa i pregled neuropsihijatra, ocena zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.
*Napomena
U slučaju da kandidat ne ispunjava zdravstvene kriterijume shodno Pravilniku (Sl.gl. RS, br 83 od 09.11.2011), te je ocenjen kao NESPOSOBAN, nadležni lekar naše ustanove je dužan da o tome obavesti nadležnu teritorijalnu jedinicu MUP-a. Bez obzira na ocenu o zdravstvenoj sposobnosti (SPOSOBAN/NESPOSOBAN) izvršeni pregledi se naplaćuju.
Laboratorijske analize, klinički pregled specijaliste medicine rada, EKG, oftalmološki pregled, audiometrija, pregled psihologa i pregled neuropsihijatra, ocena zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilom određene kategorije
*Napomena
U slučaju da kandidat ne ispunjava zdravstvene kriterijume shodno Pravilniku (Sl.gl. RS, br 83 od 09.11.2011), te je ocenjen kao NESPOSOBAN, nadležni lekar naše ustanove je dužan da o tome obavesti nadležnu teritorijalnu jedinicu MUP-a. Bez obzira na ocenu o zdravstvenoj sposobnosti (SPOSOBAN/NESPOSOBAN) izvršeni pregledi se naplaćuju.
Pregled vida od strane oftalmologa na daljinu i blizinu uz izdavanje Uverenja za rad na videoterminalima.
Laboratorijske analize, klinički pregled specijaliste medicine rada, pregled psihologa, RTG srca i pluća, kao i pregled drugih specijalista u skladu sa zahtevima zemlje za koju se traži uverenje.
Izdavanje duplikata dokumenta, koji se u originalu nalazi u bazi podataka e-kartona pacijenta. Na dokumentu se navodi da je primerak duplikat.
Klinički pregled specijaliste medicine rada, oftalmološki pregled, pregled neuropsihijatra, audiometrija, dodatni specijalistički pregledi po zahtevu spec. medicine rada ili psihijatra, ocena zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.
*Napomena
U cilju izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, potrebno je dostaviti Potvrdu od izabranog lekara o ranijim bolestima, ne stariju od 30 dana, na specifičnom obrascu u skladu sa Pravilnikom (Sl.gl.RS 25 od 9. marta 2016., 79 od 23. septembra 2016.)
Laboratorijske analize, RTG pluća, pregled spec. medicine rada, zaključno mišljenje.
Lekarsko uverenje za rad na visini.
Laboratorijske analize, RTG pluća, pregled spec. medicine rada, zaključno mišljenje.
Laboratorijske analize, RTG pluća, pregled spec. medicine rada, pregled psihologa, pregled neuropsihijatra, zaključno mišljenje
*Napomena
Potrebno je dostaviti izvod o ranijim bolestima od izabranog lekara.
Laboratorijske analize, pregled spec. medicine rada, zaključno mišljenje
*Napomena
Potrebno je dostaviti izvod o ranijim bolestima od izabranog lekara ili da je pacijent obavio najmanje 12 meseci unazad sistematski pregled u ZZZR ST medicina.
Pregled spec. medicine rada, pregled na ortorajteru, zaključno mišljenje.
Pregled spec. medicine rada, pregled oftalmologa, pregled psihologa, pregled neuropsihijatra, audiometrija, EKG, zaključno mišljenje.
Laboratorijske analize, RTG pluća, audiometrija, spirometrija, pregled spec. medicine rada, EKG i pregledi ostalih specijalista u skladu sa Pravilnikom o Prethodnim i periodičnim pregledima i u skladu sa Aktom o proceni rizika poslodavca.
Laboratorijske analize, audiometrija, spirometrija, pregled spec. medicine rada, EKG i pregledi ostalih specijalista u skladu sa Pravilnikom o Prethodnim i periodičnim pregledima i u skladu sa Aktom o proceni rizika poslodavca.
Izdavanje stručne dokumentacije prema zahtevu poslodavca, radi utvrđivanja posebnih zdravstvenih uslova za rad, kao sastavni deo Akta o proceni rizika.
Laboratorijske analize, RTG pluća, pregled spec. medicine rada, pregled psihologa, pregled neuropsihijatra, zaključno mišljenje
*Napomena
Potrebno je dostaviti izvod o ranijim bolestima od izabranog lekara.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Medicina rada

Prim. dr sci med. Monika Papić

Specijalista medicine rada

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo