Neurologija i psihijatrija

Neurologija

Neurologija istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina) kao i njima bliske strukture krvnih sudova perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Pregled obavlja lekar specijalista neurologije - neurolog, koji se bavi ispitivanjem i lečenjem bolesti nervnog sistema: mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i mišića.
Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, ispitivanje stanja svesti, proveru osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procenu funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera.
Na osnovu nalaza opšteg i neurološkog pregleda i postojeće medicinske dokumentacije daje se predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Psihijatrija

Reč psihijatrija potiče od grčke reči psyche što znači duša i reči iatea koja znači lečenje.
Psihijatrija je grana medicine koja se bavi nastankom, razvojem, dijagnostikom i lečenjem mentalnih, psihičkih poremećaja.
Psihijatrija izučava probleme razvoja ličnosti zavisno od naslednih faftora i faktora okruženja.

Psihijatrija izučava ponašanja ličnosti tokom razvoja ili u različitim životnim okolnostima.

Pregled obavlja lekar specijalista psihijatar. Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom o aktuelnim tegobama, uzimanje anamneze, proveru osnovnih psihičkih funkcija. Na osnovu pregleda i postojeće medicinske dokumentacije daje se predlog za eventualnu dalju dijagnostiku i lečenje.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ST Medicina

Neuropsihijatrija

Prof. dr sc. med. Slobodan Gvozdenović

Neuropsihijatar

Dr Nevena Terzić Malenčić

Psihijatar

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo