Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

FIZIKALNA TERAPIJA

Naziv fizikalne terapije potiče od grčke reči „fysis“, što u prevodu znači „prirodna“ tj. primena prirodnih faktora u svrhu lečenja. Fizikalni agensi primenjuju se sa ciljem da se ublaže zapaljenska reakcija, da se smanje prateći simptomi kao što su bol i otok, pospeši regeneracija, smanje posledice i uspostavi funkcija. Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije posebno elektronike, dolazi do naglog razvoja aparature fizikalne terapije ali i pored toga kraljicom fizikalne terapije se smatra kineziterapija – terapija pokretom! Još jedan terapijski izbor koji nudimo čini masaža kao oblik mehanoterapije.

PROCEDURE FIZIKALNE TERAPIJE

  1. ELEKTROTERAPIJA (primena električne energije u cilju lečenja)
  • GALVANSKA STRUJA (galvanizacija i elektroforeza) je jednosmerna konstantna struja koja ne menja smer ni jačinu, jer se naelektrisane čestice stalno kreću u istom smeru i istom brzinom. Dejstva galvanske struje: poboljšavanje cirkulacije, smanjenje zapaljenja tkiva, smanjenje bola, unošenje lekova preko kože pomoću galvanske struje (elektroforeza).

Indikacije za primenu galvanske struje su: neuralgije, burzitis, tendinitis, periartritis, cervikalni i lumbalni sindrom, distorzije i distenzije, poosttraumatski otoci i hematomi. Kontraindikacije: defekti kože na mestu primene, maligni tumori i sumnja na maligne tumore, trudnoća, srčani pejsmejker, metalni predmeti i implantanti…

  • DIJADINAMIČKE STRUJE ili BERNAROVE STRUJE su jednosmerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika. Dijadinamički impulsi izazivaju peckanje mravinjanje, trnjenje, vibracije. To je prag nadražaja, sa daljim povećanjem intenziteta nastaje mišićna kontrakcija, a sa još većim povećanjem dostiže se prag bola. Izmedju praga nadražaja i praga bola je zona fiziološkog dejstva. Najvažniji terapijski efekti ovih struja su analgetsko dejstvo, stimulacija cirkulacije, smanjenje spazma, stimulacija mišića nakon dužeg mirovanja.

Indikacije za primenu DDS: neuralgije, radikulopatije, periartritis, epikondilitis, cervikalni i lumbalni sindrom, kontuzije, subluksacije, distorzije, Sudekov sindrom…

  • INTERFERENTNE STRUJE  ILI NEMECOVE STRUJE su niskofrekventne naizmenične sinusoidne struje koje nastaju ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekat u dubini tkiva.

Indikacije za primenu IFS su: stanja posle luksacije, distorzije i fraktura, Sudekov sindrom, kontrakture, usporeno stvaranje kalusa, artroze perifernih zglobova, cervikalni i lumbalni sindom, reumatoidni artritis, periartritis, neuralgije…

  • TENS (transkutana električna nervna stimulacija) je metoda lečenja simptoma bola draženjem senzitivnih nervnih završetaka u koži. Koristi se u kotroli akutnog, hroničnog i neurogenog bola, postoperativnog i porođajnog bola, takođe i bola termalnom stadijumu kancera.

Indikacije su neuralgije, radikulopatije, fantomski bol, periartritis, cervikalni i lumbalni sindrom, algodistrofični sindrom, sportske povrede, distorzije, kontuzije, subluksacije, artroze i artritis u fazi jakih bolova…

  • MAGNETOTERAPIJA primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u svrhu lečenja. Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije iz čega proističu mnoga terapijska dejstva na ceo organizam: antiinflatorno dejstvo, stimuliše regeneraciju tkiva, analgetičko, stimuliše osteogenezu, smanjuje tonus spastičnih mišića, poboljšava protok krvi i limfe, smanjuje otok…

Indikacije su prelomi kostiju, povrede zglobova, ligamenata, tetiva i mišića; osteoporoza, algodistrofični sindrom, radikulopatije, psorijaze…

  • SONOTERAPIJA ili TERAPIJSKI ULTRAZVUK predstavlja primenu akustične energije u terapijske svrhe. Ultrazvučni talasi su nečujni, longitudinalni, mehanički talasi koji izazivaju oscijacije čestica sredine u pravcu prostiranja talasa. U terapijske svrhe se koristi ultrazvuk frekvencije od 0,75 do 3,0 MHz. Kontinuirani uz, impulsni i sonoforeza (unošenje leka putem ultrazvuka)

Indikacije za primenu UZ su: ožiljci i keloidi, Dipitrenova kontraktura, posttraumatske kontrakture zglobova, povrede tetiva i ligamenata, algodistrofični sindrom, cervikalni i lumbalni sindrom, petni trn, neuralgije, reumatoidni artritis, periartritis…

  • LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

(SVETLOST POJAČANA STIMULISANOM EMISIJOM ZRAČENJA)

Laser je usmeren snop svetlosti. U fizikalnoj medicini se koristi laseri male snage koji ostvaruju bistimulativni efekat bez termičkog efekta i bez morfoloških promena obasjanog tkiva. Terapijska dejstva lasera su protiv bola, protiv upale, u regeneraciji tkiva. Značajno skraćuje vreme lečenja, može se koristiti u akutnoj fazi, pozitivno utiče na regeneraciju kosti, nerava, mišićnih vlakana i kože. Laser je odličan terapijski izbor kod sportskih povreda (parcijalne rupture mišića).

Indikacije su brojne od opekotina i otvorenih rana, dekubitusa, neuralgija, radikulopatije, reumatoidni artritis, periartritis, povrede zglobova ligamenata, tetiva i mišića, prelomi kostiju, artroze u fazi jakih bolova…

  • KRIOTERAPIJA je lečenje lokalnim ili opštim rashlađenjem tela. Za rashlađenje se obično koristi led ili ledena voda. Oslobođena toplotna energija prenosi se do kože kodukcijom i troši se za otapanje leda. Krioterapija stimulisanjem receptora za hladnoću u koži izaziva vazokonstrikciju krvnih sudova. Koristi se kod svežih povreda.

Indikacije su posttraumatska stanja,kao što su kontuzije, distorzije, prelomi, povrede mišića i tetiva, sportske povrede, periartritis ramena, epikondilitis, akutni i hronični otok, fantomski bolovi, reumatoidna oboljenja…