Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

ass. dr sci. med Snežana Tadić

Ass. Dr sc.med Tadić Snežana, internista-kardiolog, zaposlena na Instututu za KVB Vojvodine, načelnik odeljenja polikliničke službe, uz redovan rad u kabinetu za ehokardiografiju IKVBV. Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog ehokardiografskog udruženja (srebrni član) i Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju. Godine 2016 je izabrana za stipendistu (Grant EACVI) Evropskog udruženja za kardiovaskularni imidžing.

U više navrata je boravila na stručnom usavršavanju u inostranstvu (Centro Academico “Oswaldo Cruz” Sao Paolo, Brasil; Univerzitetska bolnica “San Donato” u Milanu, Italija; National Heart and Lung Institute, Imperial College Faculty of Medicine, London, Velika Britanija).

Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i istraživač je u više domaćih i internacionalnih naučnih projekata i multicentričnih studija. Autor je i koautor oko 40-tak naučnih radova iz oblasti kardiologije, objavljenih na domaćim i međunarodnim skupovima i časopisima. Aktivno govori engleski i italijanski jezik, a pasivno se služi francuskim jezikom.