Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

doc. sci. med. dr Saša Vojinov

Dr Saša Vojinov rođen je u Novom Sadu 06.12.1973. godine. Medicinski Fakultet u Novom Sadu, upisao je 1992.godine. Kao student više puta nagrađivan za postignut uspeh, a bio je i stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije. Diplomirao je u oktobru 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,56 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Specijalizaciju iz urologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, upisao je 2000. godine, a specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom u julu 2005. godine. Od maja 2003. do maja 2007. godine radi kao saradnik u nastavi u zvanju asistenta pripravnika na Katedri za hirurgiju. Od 2007. godine izabran je u zvanje asistenta na Katedri za hirurgiju Poslediplomske studije upisao 2002. godine, a magistarsku tezu pod naslovom “Uticaj androgenih blokada na hormonsko stanje obolelih od karcinoma prostate” je odbranio u novembru 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 2007. godine upisao doktroske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Doktorsku tezu odbranio je 10.12.2010. godine i 2011. godine izabran je za docenta na Medicinskom fakultetu, a 2016. godine za vanrednog profesora na Katerdi za hirurgiju-urologija. Autor je i koautor većeg broja radova publikovanih u  stručnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu.Član je Srpskog lekarskog društva i Evropske asocijacije urologa. Govori engleski jezik