Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

dr Biljana Radišić

Rođena 16 maja 1957.g. u Beočinu. Osnovnu školu “Branko Radičević” i Gimnaziju “Svetozar Marković” završila u Novom Sadu.

Školske 1976/77.g. je upisala Medicinski fakultet u Novom Sadu i završila ga 04.10.1983.g. sa prosečnom ocenom 9,51. Nakon obavljenog redovnog pripravničkog staža položila je pripravnički ispit za zvanje lekara u Novom Sadu sa odličnim uspehom (19.12.1984.g.).

Od januara 1985.g. radi u Institutu za Kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, u početku kao volonter, a od 01.05.1986.g. u redovnom radnom odnosu i sada radi u Kabinetu za ehokardiografiju, oko 10 g. na mestu šefa ehokardiografske laboratorije, a sada kao načelnik odeljenja za edukaciju iz ehokardiografije.

Specijalistički ispit iz interne medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu položila 10.07.1992.g., a 21.05.1999.g. ispit iz uže specijalizacije    – kardiologije sa odličnim uspehom, takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa radom “Ehokardiografska procena mitralne regurgitacije”.

U okviru rada na IKVBV je bila mentor u više specijalizacijacija iz interne medicine i subspecijalizacija iz kardiologije.

Učestvovala je u radu  više projekata u okviru SZO (»Monika« prjekat), u okviru Instituta za KVBV, Pokrajinskog sekretarijata ta zdravstvo Vojvodine, kao i u radu jugoslovenskih, Kongresa Republike Srbije, međunarodnih simpozijuma i kongresa. Učestrovovala u više programa medicinske edukacije u Republici Srbiji i u zemljama bivše Jugoslavije.

Član je ehokardiografskog udruženja Srbije (EHOS) od njenog osnivanja, kardiološkog drušva Srbije, ehokardiografskog evropskog udruženja.

Od stranih jezika se služi engleskim i ruskim.