Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Dr Ljiljana Vujnović

Dr Ljiljana Vujnović rodjena  06.10.1966.godine u Sečnju.

Osnovnu školu pohađala u Sečnju, srednju medicinsku školu zavšila  u Zrenjaninu, diplomirala 1992. godine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu  i stekla zvanje Doktor medicine.

Obavezan pripravnički  staž odradila u Opštoj bolnici Zrenjanin i Domu zdravlja Sečanj.Stručni ispit za doktora medicine položila 1993.godine.

Radno iskustvo:

Od  1994.godine do 2010. godine stalno zaposlena u,, Domu Zdravlja” Sečanj na poslovima doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zastiti i službi hitne medicinske pomoći.

Kao konsultant i stručni saradnik iz oblasti medicine, dve godine radnog iskustva u ,, Minet”doo. Novi Sad.

Samostalnu delatnost u ,,Marnikol”doo. Novi Sad obavljala u trajanju od 18 meseci .

Od 2010.godine zaposlena u  Poliklinici ST Medicina Novi Sad , na poslovima lekara opšte medicine.

Udata, majka dvoje dece.