Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

mr sci. med. dr Miroslav Bikicki

Rodjen  8.11.1961.g. u Vrbasu. Medicinski fakultet završio u Novom Sadu 1987.g.

Kao klinički lekar zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici od  01.04.1989.g.

Specijalistički ispit iz Interne medicine  položio 18.10.1994.g.

Nakon položenog specijalističkog  ispita  radi na odeljenju za invazivnu i interventnu kardiologiju..

Na osnovu odluke Izbornog veća Medicinskog fakulteta u N.Sadu, dana 13.03.1998.g izabran u zvanje asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija).

Magistarska teza “Korelacija infarktne lezije desne koronarne arterije sa elektrokardiografskim i hemodinamskim promenama” odbranjena juna 2002. Iste godine izabran  u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Interna medicina (Kardiologija).

Marta 1999.g.  pohađao , zajedno sa prof.dr R.Jungom kurs iz interventne kardiologije  ( PTCA , koronarni stenting i organizacija non-stop servisa za primarnu perkutanu koronarnu  intervenciju u akutnom inafrktu miokarda )  u Pragu , Institut za Kliničku i Eksperimentalnu Medicinu, dr Michael Želizko.

Nakon usavršavanja u Pragu perkutana koronarna intervencija (PCI) se uvodi u rutinsku praksu  na IKVB u S.Kamenici

Subspecijalistički ispit iz kardiologije položio juna 1999.g.uz odbranjen subspecijalistički rad “Strategija koronarnog stenta”.

Aprila 2002.g.boravio u Pizi, na edukaciji iz primarne angioplastike u akutnom infarktu miokarda i na kurusu za koronarografije i perkutane koronarne intervencije pristupom kroz arteriju radialis kod prof.dr M.Marzili-ja.

Jedan od osnivača i dvogodišnji predsednik ( 2004 g. – 2006g.) Aktiva za Urgentnu kardiologiju  Vojvodine (AUKV).

Rad AUKV omogućio je povezivanje SHMP i  koronarnih jedinica regionalnih bolnica Vojvodine i  IKVB u S.Kamenici.  Time je omogućen tzv. ” hod po brzoj traci” tj. brz premeštaj uregentnih kardioloških pacijenata radi urgente koronarografije, PCI ili kardiohirurške intervencije

Načelnik službe – Služba opšte kardiologije – stacionar klinike za   kardiologiju IKVB Vojvodine.

Zanimanje:Specijalista internista, subspecijalista kardiolog – interventni kardiolog