Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

prof. dr Mladen Prvulović

Profesor dr Mladen Prvulović je redovni profesor  Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u penziji. Rođen je  1947. godine u Rakincu, Velika Plana. Gimnaziju i Medicinski fakultet je završio  u Novom Sadu 1971. godine. Posle studija i obavljenog vojnog roka, zaposlio se u Domu zdravlja Bačka Palanka gde je radio kao lekar opšte medicine skoro godinu dana. Početkom 1974. godine zaposlio se na Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu u Sremskoj Kamenici. Uskoro je dobio specijalizaciju interne medicine, a kao specijalizant radio je u Zavodu  za nuklearnu medicinu u Sr. Kamenici. Pored interne  medicine, specijalizirao je i nuklearnu medicinu, a ima i subspecijalizaciju iz onkologije. Oko dvedeset godina radio je u Zavodu za nuklearnu medcinu kao lekar specijalista i šef terapijskog odseka. Početjkom 1994. osniva Centar za  magnetnu rezonancu, koji ubrzo prerasta u Centar za imidžing dijagnostiku u Institutu za onkologiju i uspešno oprema ovaj Centar sa savremenom dijagnostičkim  opremom (magnetna rezonanca, kompjuterizovana tomografija , mamografija ,  etc). U Centru je radio kao Upravnik skoro do odlaska u penziju 2012. godine.

Poslediplomske studije je završio 1982. giodine, a magistarski rad je odbranio iste godine sa naslovom « Određivanje karcinoembrionskog antigena (CEA) u bolesnika sa karcinomima gastrointestinalnog trakta». Doktorsku disertaciju : «Radionuklidna ventrikulografija u proceni globalne i regionalne  funkcije leve komore  nakon hirurške revaskularizacije miokarda «odbranio je 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 1979 godine je asistent na predmetu Interna medicina, za docenta je izabran 1991., za vanrednog profesora 1996. godine, a za redovnog profesora 2001. godine.

Stručno se usavršavao u Ulmu, Solunu i Briselu. Bio je stipendista IAEA (Međunarodne komisije za atomsku energiju).

Osnovna stručna preokupacija profesora Prvulovića je bila uvođenje savremenih dijagnostičkih metoda u internističkim bolestima, posebno u onkologiji i kardiologiji.Učestvovao je u formiranju medisinsko-inžinjerskog smera na Tehničkom fakultetu «Mihajlo Pupin» u Zrenjaninu.

Godine l998/99 učestvovao je u komisiji Ministarstva zdravlja za polaganje Stručnog (državnog) lekarskog ispita.

Bio je mentor u 11 odbranjenih magistarskih radova, kao i mentor 6 odbranjenih doktorskih disertacija, te član komisije za polaganje diplomskog ispita na Medinskom fakultetu u Novom Sadu i Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu.

Predavao je pojedina poglavlja iz interne medicine i savremene imidžing dijagnostike studientima medicine i stomatologije, kao i na poslediplomskim studijama. U čitatvom radnom stažu vodio je praktičnu nastavu iz internističke propedevtike.

Objavio je ukupno 216 naučnih i stručnih radova u različitim publikacijama. Od tog broja u 71 radu bio je prvi ili jedini autor.Takođe je objavio 13 poglavlja u dva udžbenika,  sedam monografija  i četiri u  drugim stručnim publikacijama.

Učestvovao je u 4 projekta koje je finansiralo Republičko ministarstvo zdravlja ili Pokrajinski sekretarijat za zdravlje.

Obavljao je dužnost  pokrajinskog  sekretara za zdravlje, kao i pomoćnika ministra zdravlja u republičkoj vladi.

Bio je član stručnih udruženja, zatim potpredsednik  Srpskog lekarskog društva i  predsednik Društva lekara Vojvodine (2004 do 2008); zatim predsednik Udruženja za nuklearnu medcinu Jugoslavije (1988 do 1992).Član naučnog komiteta Aristotelove škole iz Soluna. Član Evropske asocijacije za nuklearnu medicinu .

Nosilac je diplome udruženja za nuklearnu medicinu Jugoslavije ,1990. Povelje Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, 2008. godine.

Dobitnik  je Nagrade za životno delo  Univerziteta u Novom Sadu  2011. godine.