Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

prof. dr Olivera Nikolić

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala je 1991. Godine, a diplomirala 1997. godine sa prosečnom ocenom 9,05 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Specijalizaciju iz nastavne oblasti radiologija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Instituta za radiologiju, Kliničkog Centra u Novom Sadu upisala je 1999. god. Specijalistički ispit je položila 29.04.2003.god. Od 2000. godine je u stalnom radnom odnosu u Centru za radiologiju Kliničkog centra u Novom Sadu. Poslediplomske studije iz oblasti radiologije je upisala 2000. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i završila sa prosečnom ocenom 10, a magistarsku tezu pod naslovom “ Doppler ultrasonografija u dijagnostici sindroma akutnog skrotuma” odbranila je 2.07.2004.god. Odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2009. godine, odbrana dvojezična (engleski i srpski jezik) pod mentorstvom Prof. S. Stojanović i Prof. R. Oyena (KU Leuven, Belgija). Položila je Evropski subspecijalistički ispit iz genitourinarne radiologije (European Diploma in Genitourinary Radiology) u Kopenhagenu 2015. godine i dobila zvanje eksperta iz genitourinarne radiologije.

Od aprila 2015. godine je vanredni profesor na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u N. Sadu. Autor je i koautor 10 radova sa SCI liste i brojnih radova na domaćim i međunarodnim kongresima kongresima i u časopisima od nacionalnog značaja. Autor je jedne monografija (“Ultrasonografija skrotuma”) I nekoliko poglavlja u knjizi CT abdomena i karlice u izdanju Medicinskog fakulteta u N. Sadu.

Predavač je na edukativnom kursu CT škola i Dijagnostički ultrazvuk abdomena i karlice u sklopu kontinuirane medicinske edukacije (MF N. Sad), a u organizaciji Centra za radiologiju KCV.

Pohađala je brojne internacionalne radiološke seminare : Workshop on Interventional Radiology, Prague 2000; Radiology Today Abdominal Imaging and Intervention, Salzburg 2001, 2003, 2005; ESUR 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015; Erasmus kurs MRI of the joints, Brisel 2012.

Moderator sesija urogenitalne radiologije na ECR 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Član naučnog subkomiteta za urogenitalnu radiologiju na ECR 2015, 2016 I 2017. Recenzent za Acta Radiologica, European Radiology, časopise sa SCI liste, kao i za Insights into Imaging časopis sa proširene SCI liste. Recenzent za Eurorad (online edukacija u sklopu Evropskog udruženja radiologa).

Dobila je postdiplomsku stipendiju Coimbra grupe (grupe udruženih EU univerziteta) za stručno usavršavanje u Univerzitetskoj bolnici Gasthuisberg Katoličkog Univerziteta Leuven, Belgija, gde je radila pod mentorstvom Prof. Dr Raymond Oyena na odseku za Uroradiologiju. Strani jezici: Tečno govori, čita i piše engleski i italijanski jezik.

Članstvo u organizacijama:član Srpskog lekarskog društva (SLD Društva lekara Vojvodine (DLV), Udruženja radiologa Srbije, Radiološke sekcije SLD-DLV, ECR (Evropski kongres radiologije), ESUR (European Society of Urogenital Radiology).