Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

FIZIKALNA TERAPIJA

Naziv fizikalne terapije potiče od grčke reči „fysis“, što u prevodu znači „prirodna“ tj. primena prirodnih faktora u svrhu lečenja. Fizikalni agensi primenjuju se sa ciljem da se ublaže zapaljenska reakcija, da se smanje prateći simptomi kao što su bol i otok, pospeši regeneracija, smanje posledice i uspostavi funkcija. Zahvaljujući napretku i razvoju tehnologije posebno elektronike, dolazi do naglog razvoja aparature fizikalne terapije ali i pored toga kraljicom fizikalne terapije se smatra kineziterapija – terapija pokretom! Još jedan terapijski izbor koji nudimo čini masaža kao oblik mehanoterapije.

PROCEDURE FIZIKALNE TERAPIJE

 1. ELEKTROTERAPIJA (primena električne energije u cilju lečenja)
 • GALVANSKA STRUJA (galvanizacija i elektroforeza) je jednosmerna konstantna struja koja ne menja smer ni jačinu, jer se naelektrisane čestice stalno kreću u istom smeru i istom brzinom. Dejstva galvanske struje: poboljšavanje cirkulacije, smanjenje zapaljenja tkiva, smanjenje bola, unošenje lekova preko kože pomoću galvanske struje (elektroforeza).

Indikacije za primenu galvanske struje su: neuralgije, burzitis, tendinitis, periartritis, cervikalni i lumbalni sindrom, distorzije i distenzije, poosttraumatski otoci i hematomi. Kontraindikacije: defekti kože na mestu primene, maligni tumori i sumnja na maligne tumore, trudnoća, srčani pejsmejker, metalni predmeti i implantanti…

 • DIJADINAMIČKE STRUJE ili BERNAROVE STRUJE su jednosmerne niskofrekventne impulsne struje polusinusoidnog oblika. Dijadinamički impulsi izazivaju peckanje mravinjanje, trnjenje, vibracije. To je prag nadražaja, sa daljim povećanjem intenziteta nastaje mišićna kontrakcija, a sa još većim povećanjem dostiže se prag bola. Izmedju praga nadražaja i praga bola je zona fiziološkog dejstva. Najvažniji terapijski efekti ovih struja su analgetsko dejstvo, stimulacija cirkulacije, smanjenje spazma, stimulacija mišića nakon dužeg mirovanja.

Indikacije za primenu DDS: neuralgije, radikulopatije, periartritis, epikondilitis, cervikalni i lumbalni sindrom, kontuzije, subluksacije, distorzije, Sudekov sindrom…

 • INTERFERENTNE STRUJE  ILI NEMECOVE STRUJE su niskofrekventne naizmenične sinusoidne struje koje nastaju ukrštanjem dveju struja srednje frekvencije. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekat u dubini tkiva.

Indikacije za primenu IFS su: stanja posle luksacije, distorzije i fraktura, Sudekov sindrom, kontrakture, usporeno stvaranje kalusa, artroze perifernih zglobova, cervikalni i lumbalni sindom, reumatoidni artritis, periartritis, neuralgije…

 • TENS (transkutana električna nervna stimulacija) je metoda lečenja simptoma bola draženjem senzitivnih nervnih završetaka u koži. Koristi se u kotroli akutnog, hroničnog i neurogenog bola, postoperativnog i porođajnog bola, takođe i bola termalnom stadijumu kancera.

Indikacije su neuralgije, radikulopatije, fantomski bol, periartritis, cervikalni i lumbalni sindrom, algodistrofični sindrom, sportske povrede, distorzije, kontuzije, subluksacije, artroze i artritis u fazi jakih bolova…

 • MAGNETOTERAPIJA primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u svrhu lečenja. Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije iz čega proističu mnoga terapijska dejstva na ceo organizam: antiinflatorno dejstvo, stimuliše regeneraciju tkiva, analgetičko, stimuliše osteogenezu, smanjuje tonus spastičnih mišića, poboljšava protok krvi i limfe, smanjuje otok…

Indikacije su prelomi kostiju, povrede zglobova, ligamenata, tetiva i mišića; osteoporoza, algodistrofični sindrom, radikulopatije, psorijaze…

 • SONOTERAPIJA ili TERAPIJSKI ULTRAZVUK predstavlja primenu akustične energije u terapijske svrhe. Ultrazvučni talasi su nečujni, longitudinalni, mehanički talasi koji izazivaju oscijacije čestica sredine u pravcu prostiranja talasa. U terapijske svrhe se koristi ultrazvuk frekvencije od 0,75 do 3,0 MHz. Kontinuirani uz, impulsni i sonoforeza (unošenje leka putem ultrazvuka)

Indikacije za primenu UZ su: ožiljci i keloidi, Dipitrenova kontraktura, posttraumatske kontrakture zglobova, povrede tetiva i ligamenata, algodistrofični sindrom, cervikalni i lumbalni sindrom, petni trn, neuralgije, reumatoidni artritis, periartritis…

 • LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

(SVETLOST POJAČANA STIMULISANOM EMISIJOM ZRAČENJA)

Laser je usmeren snop svetlosti. U fizikalnoj medicini se koristi laseri male snage koji ostvaruju bistimulativni efekat bez termičkog efekta i bez morfoloških promena obasjanog tkiva. Terapijska dejstva lasera su protiv bola, protiv upale, u regeneraciji tkiva. Značajno skraćuje vreme lečenja, može se koristiti u akutnoj fazi, pozitivno utiče na regeneraciju kosti, nerava, mišićnih vlakana i kože. Laser je odličan terapijski izbor kod sportskih povreda (parcijalne rupture mišića).

Indikacije su brojne od opekotina i otvorenih rana, dekubitusa, neuralgija, radikulopatije, reumatoidni artritis, periartritis, povrede zglobova ligamenata, tetiva i mišića, prelomi kostiju, artroze u fazi jakih bolova…

 • KRIOTERAPIJA je lečenje lokalnim ili opštim rashlađenjem tela. Za rashlađenje se obično koristi led ili ledena voda. Oslobođena toplotna energija prenosi se do kože kodukcijom i troši se za otapanje leda. Krioterapija stimulisanjem receptora za hladnoću u koži izaziva vazokonstrikciju krvnih sudova. Koristi se kod svežih povreda.

Indikacije su posttraumatska stanja,kao što su kontuzije, distorzije, prelomi, povrede mišića i tetiva, sportske povrede, periartritis ramena, epikondilitis, akutni i hronični otok, fantomski bolovi, reumatoidna oboljenja…

 • ELEKTROMIONEUROGRAFIJA (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG), je elektrodijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava. Metoda kojom se može brzo potvrditi klinička dijagnoza ili čak postaviti dijagnoza bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, nekih oboljenja i povreda moždanih nerava.

U zavisnosti od simptoma i vrste bolesti, elektromiografijom se ispituje veći ili manji broj mišića u opuštenom (relaksiranom) stanju i nakon grčenja (kontrakcije). Merenje sprovodljivosti i brzina sprovođenja živaca (ENG) najčešće se izvodi zajedno sa (EMG) i ako se to čini zajedno.

Elektromiografija nam omogućava da objasnimo slabost mišića koja je nastala zbog poremećaja u radu živca ili mišića i prikazuje:

 • Stepen oštećenja motorike živca.
 • Tok reinervacije i uspešnost lečenja.
 • Mesto (lokalizacija) oštećenja živca.
 • Visina (segment), na kojoj je oštećenje nastalo.
 • Da li se oštećenje pogoršava ili poboljšava u toku daljeg razvoja osnovne bolesti.

 

FIZIKALNA TERAPIJA je posebna medicinska disciplina koja se zasniva na primeni fizičkih agenasa u cilju prevencije, lečenja i osposobljavanja obolelih i povredjenih.

Delovanje fizikalnih agenasa na organizam zasniva se uglavnom na apsorpciji energije preko kože, kao draž i na odgovoru organizma koji može biti lokalni i opšti.

Kvalitet reakcije organizma zavisi od:

 • Intenziteta delujućeg agensa
 • Vremena trajanja procedure
 • Od stanja tkiva
 • Vrsta tkiva na koje se deluje
 • Površine delovanja

Terapijski učinak na organizam se ogleda u:

 • Smanjenju ili otklanjanju bola
 • Poboljšanju lokalnog i opšteg metabolizma
 • Poboljšanju lokalne cirkulacije
 • Smanjenju otoka kroz pojačanu resorpciju eksudata i ekstravazarta
 • Poboljšanje elastičnosti tkiva
 • Izmeni tonusa mišića
 • Savlaživanje kontraktura
 • Sprečavanje stvaranje ožiljaka
 • Stimulacija zarastanja kostiju
 • Poboljšanju imunološke sposobnosti

Poremećaji mišićnog i koštanozglobnog sistema, simptomi i znaci jednog te istog poremećaja mogu se značajno razlikovati od bolesnika do bolesnika ili čak u istog bolesnika te je neophodan indvidualan pristup svakom pacijentu što je upravo praksa u našoj poliklinici.

Akcenat se stavlja na timski rad lekara specijaliste fizijatra i fizioterapeuta.

Lekar koji postavlja dijagnozu i pravi plan lečenja prema indikacijama i kontraindikacijama individualno za svakog pacijenta. Fizioterapeut ima ključnu ulogu jer on sprovodi odgovarajuće vežbe i aktivnosti, aplikuje fizikalnu detariju raznih modaliteta da bi ispunio ciljeve i plan lečenja, a sve uz pomoć i nadzor ovlašćenog fizijatra. Pored vežbi, plan treba da obuhvati i edukaciju pacijenta koji će dobijene savete sprovoditi i u kućnim uslovima pri svakodnevnim aktivnostima i na radnom mestu.

Izdvojićemo dva entiteta koji su najčešći koje pacijenta dovode do kabineta fizikalne medicine, a to su cervikalni i lumbalni sindrom.

Cervikalni sindrom obuhvata grupu simptoma i znakova koji nastaju usled iritacije kičmenih nervnih korenova, krvnih sudova i simpatikusa. Učestalost cervikalnog sindroma, kao i  lumbalnog sindroma se povećava sa godinama života, jer uglavnom nastaje kao posledica razvoja opšteg degenerativnog procesa kičmenog stuba, kao i savremeni način života i rada koji zahteva sedenje ispred računara, vožnja automobilima, uz nedovoljnu fizičku aktivnost.

Cervikalni sindrom: bolesnici često navode bolove u vratu i ramenima koji nastaju postepeno i naglo posle rashlađenja, nepovoljnog položaja ili nekontrolisanog pokreta vrata. Bolovi se često šire preko ramena i duž cele ruke sa čestim osećajem utrnulosti prstiju šaka, naročito tokom noći. Bolovi su češće hroničnog karaktera sa pogoršanjima koja nastaju pod uticajem raznih provokativnih faktora. U programu lečenja cevikalnog sindroma važnu ulogu ima primena blagih toplotnih ili elektroprocedura koje dovode do poboljšanja cirkulacije, popuštanja mišićnog spazma i do smanjenje bola. Koriste se meode stimulacione analgezije, kao što je transkutana električna nervna stimulacija, drugi vidovi elektroterapija kao što je galvanizacija, dijadinamičke struje, potom elektromagnetno polje, laseroterapija i to kako u akutnom tako i u hroničnom obliku cervikalnog sindroma.

Nakon smirivanja akutne faze primenjuje se kineziterapijau vidu korektivnih vežbi i vežbi jačanja paravertebralnih mišića.

Lumbalni sindrom obuhvata grupu različitih oboljenja čiji je zajednički simptom bol u lumbalnom delu kičme sa ili bez širenja duž noge. Ovaj sindrom predstavlja jednu od najčešćih bolnih stanja savremenog čoveka koji pogađa skoro svaku osobu u bilo komperiodu života. Procenjuje se da je ovaj bolni sindrom čest uzrok nesposobnosti kod preko 25%  osoba mlađih od 45 godina. Velika učestalost ovog sindroma je kod svih koji obavljaju poslove vezane za dugo sedenje, stajanje u mestu, podizanje ili nošenje tereta, saginjanje, naglo okretanje tela, nedovoljna fizička aktivnost poremećaj statike, visok rast i emocionalna nestabilnost.

Hroničnog je toka sa čestim recidivima i predstavlja veliki socijalni, medicinski i ekonomski problem.

Terapijski izbor je individualan i i uglavnom zavisi od kliničke slike koja se različito ispoljava u akutnom, subakutnom i hroničnom obliku lumbalnog sindroma.

U našem kabinetu fizikalne medicine se koristi:

 • ELEKTROTERAPIJA za smanjenje bola i zapaljenja, stimulacijupojedinih mišićnih grupa. Najčešće se primenjuje galvanska struja zbog svog analgetskog, vazodilatatornog, spazmolitičkog, trofičkog i resorptivnog dejstva. Putem galvanske struje mogu da se unose mnogi lekovi u organizam kroz kožu.

Dijadinamičke struje koje su niskofrekventne struje i primenjuju se u raznim modulacijama.

Transkutana električna nervna stimulacija koja izaziva analgetski efekat, a najbolje retultate postiže kod akutnog bolnog sindroma.

Interferentne struje koje nastaju endogeno u tkivima interferencijom srednjefrekvetnih struja iz dva samostalna strujna kola. Upotrebljavaju se u svim fazama lečenja zbog svog analgetičkog, antizapaljenskog i spazmolitičkog dejstva.

 • LASEROTERAPIJA koja ima analgetski i biostimulativni efekat
 • MAGNETOTERAPIJA predstavlja primenu konstantnog ili impulsnog magnetnog polja. Glavni efekti su mu antizapaljenski, biostimulacijski, analgetički i vazodilatacijski.
 • MEHANOTERAPIJA : U akutnom bolnom sindromu je indikovana  blaga ručna masaža ili masaža ultrazvukom, dok se u hroničnom stadijumu preporučuje klasična manuelna terapijska masaža.

 

Dobro balansiran program vežbi poboljšava ukupno zdravlje, usporava mnoge efekte starenja i popravlja kvalitet života.

SHOCKWAVE TERAPIJA RADIJALNIM UDARNIM TALASIMA 

Shockwave talasi su mehanički talasi koji prolaze kroz površinu tela bez izazivanja povreda i delujući  terapeutski na već ranije utvrđeno područje u telu prema protokolu za prethodnu utvrđenu dijagnozu.