Poliklinika ST Medicina - Bulevar Oslobodjenja 79, drugi sprat, Novi Sad 21000

Ordinacija

OSTEODENZITOMETRIJA – DXA

Osteodenzitometrija

ZLATNI STANDARD ZA DIJAGNOZU OSTEOPOROZE

Osteoporoza je koštani poremećaj koji se karakteriše smanjenom koštanom gustinom koji može da dovede do preloma na malu trauma. Prelomi na malu trauma su niskoenergetski prelomi i nastaju spontano ili pri padu sa visine iz stojećeg ili sedećeg položaja.

Najčešći osteoporotični prelomi se javljaju na kičmenim pršljenovima, na kuku i ručju. Mogu nastati na nadlaktici, karlici, rebrima i drugim mestima.

Osteoporoza je veoma česta bolest, tako da jedna od tri žena i jedan od pet muškaraca nakon 50-te godine doživi osteoporotični prelom, a ko jednom doživi prelom u većem je riziku za naredni prelom dva do pet puta.

OP je obično bez simptoma, sve dok ne nastane prelom. Pacijenti koji nisu pretrpeli prelom ne prijavljuju lekaru simptome koji bi mogli ukazivati na postojanje osteoporoze. Samo jedna trećina osteoporotičnih preloma kičmenih pršljenova je prepoznata. Osobe koje su pretrpele prelom kičmenih pršljenova, mogu primetiti izraženiju pogrbljenost tj.kifozu u grudnom delu kičme sa gubitkom telesne visine.

Dvostruka apsorpciometrija X – zraka (eng. Dual Energy X-ray Apsorpciometry – DXA) predstavlja “zlatni standard” i služi za ranu dijagnozu osteoporoze.  Mesta merenja su proksimalni deo femura i lumbalni deo kičme. Standardni DXA nalaz nam pokazuje koliki je kvantitet kosti, a indeks koštane mikroarhitekture (eng.TBS-Trabecular Bone Score) je softverski program koji služi za procenu kvaliteta kosti. TBS služi za reanalizu postojećeg DXA snimka na lumbalnoj kičmi i daje procenu mikroarhitekture kosti.   Prednosti merenja na DXA aparatu su:  precizno je, kratko traje, ne zahteva prethodnu pripremu i izlaganje zraćenju je minimalno te je pregled dozvoljen i deci bez ograničenja.

Proverite da li ste pod rizikom od Osteoporoze. Izdvojite jedan minut Vašeg vremena i popunite naš upitnik.

Upitnik