Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja se bavi lečenjem bolesti srca i krvnih žila. Njih možemo podeliti na: bolesti endokarda (najčešće endokarditis), bolesti miokarda (kardiomiopatije, angina pectoris, infarkt miokarda), bolesti perikarda (najčešće perikarditis), poremećaji rada srca (aritmije), greške srčanih zalistaka (urođene i stečene), srčana insuficijencija (dekompenzacija), bolesti krvnih žila (ateroskleroza, tromboza, tromboflebitis).

Klinički pregled kardiologa, EKG, merenje krvnog pritiska, srčane frekvence, evaluacija faktora rizika za aterosklerotsku bolest krvnih sudova (povišen krvni pritisak, masnoće i holesterol u krvi – lipidni status, šećerna bolest, pušački staž, gojaznost, fizička aktivnost, prisustvo stresa).

Pregled obuhvata detaljno uzimanje anamneze (razgovor o pacijentovim tegobama) u smislu dalje procene postojanja bolesti srca: koronarne bolesti, valvularne bolesti, oboljenja srčanog mišića, kao i urođenih srčanih mana; zatim klinički kardiološki pregled, pre svega auskultaciju srca, velikih krvnih sudova i pluća, u cilju procene srčanih šumova i stepena srčane slabosti.

Na kardiološkom pregledu se procenjuje potreba za daljim dijagnostičkim kardiološkim procedurama (ehokardiografija, Holter monitoring, ergometrija, stres ehokardiografija, Dopler krvnih krvnih sudova itd.) i ordinira se kardiološka terapija ili revidira postojeća.
Test opterećenja ili ergometrijski test je test fizičkog opterećenja na pokretnoj traci. Izvodi se u cilju procene očuvanosti prokrvljenosti srčanog mišića i procene eventulanog rizika za oboljenja kao što je angina pektoris i infarkt srca.
Napomena: za obavljanje testa opterećenja potrebno je dostaviti nalaz ultrazvuka srca ne stariji od 12 meseci.
Ultrazvuk srca koji se naziva još i ehokardiografija predstavlja vizualizaciju srca pod ultrazvučnom sondom. Služi u dijagnostičke svrhe i daje mogućnost procene morfologije i funkcije srčanog mišića (veličine sčanih struktura, snage i očuvanosti kontraktilne funkcije, pokretljivosti i stanja srčanih zalistaka), kao i otkrivanje postojanja urođenih i stečenih srčanih mana.
Klinički pregled kardiologa, EKG, merenje krvnog pritiska, srčane frekvence, evaluacija faktora rizika za bolesti srca i vaskularnog sistema. Test fizičkog opterećenja na pokretnoj traci u cilju procene očuvanosti prokrvljenosti srčanog mišića i procene eventualnog rizika za oboljenja kao što je angina pektoris i infarkt srca. Analiza rezultata testa, savet i predlog terapija u skladu sa rezultatima, kliničkom slikom i tegobama.
Napomena: za obavljanje testa opterećenja potreban je nalaz ultrazvuka srca ne stariji od 12 meseci.
Klinički pregled kardiologa, EKG, merenje krvnog pritiska, srčane frekvence, evaluacija faktora rizika za aterosklerotsku bolest krvnih sudova, uz ultrazvučni pregled srca koji predstavlja vizuelizaciju srca pod ultrazvučnom sondom.
Ultrazvuk srca uz upotrebu kontrasta (mikro-mehurića, izbućkanog fiziološkog rastvora, koji se daje preko periferne vene). Predstavlja takozvanu "desnostranu" kontrastnu ehokardiografiju. Ona omogućava prikaz srčanih šupljina i eventualnih patoloških komunikacija između njih, kao i prikaz velikih krvnih sudova koje ulaze i izlaze iz srca. Nezaobilazna je metoda za otkrivanje urođenih ili stečenih srčanih mana, poput otvorenog foramena ovale (FOA), pretkomorskog septalnog defekta (ASD), komorskog septalnog defekta (VSD) itd.
Ekspertni ultrazvuk srca ili ekspertna ehokardiografija je ultrazvučna dijagnostička metoda koja daje informaciju velikog broja parametara srčanih struktura, koje mogu da se zabeleže samo na savremenim ultrazvučnim aparatima visoke klase. Ovi parametri služe kardiolozima za otkrivanje patoloških promena koje se standardnom ehokardiografijom ne beleže.
Ekspertna ehokardiografija koja daje informaciju velikog broja parametara srčanih struktura a upotrebom kontrasta, koji se daje preko periferne vene, a vizuelizuju se i eventualne patološke komunikacije između srčanih šupljina. Ovi parametri služe kardiolozima za otkrivanje iIi praćenje patoloških promena koje se standardnom ehokardiografijom ne beleže, a mogu ukazati na oboljenja i patološka stanja srca.
Klinički pregled kardiologa - subspecijaliste elektrofiziologa, EKG, analiza holter EKG-a na osnovu kojeg se predlaže dalja dijagnostika i lečenje.
Najbolja metoda za otkrivanje i praćenje koronarne bolesti (aterosklerotske bolesti arterija srca) je stres ehokardiografija sa dodatnom softverskom analizom 3d strain-a. Ovim testom možemo da utvrdimo značajno suženje arterija srca i pre nego što se razvija teže stanje, na primer infarkt miokarda. Takođe, služi i za procenu već ugrađenih stentova ili graftova nakon kardiohirurške revaskularijacije miokarda (by-pass). Smatra se da je farmakološki stres ehokardiografski test precizniji i senzitivniji od klasičnog testa opterećenjem (ergometrija).
U ST medicini, kod svakog pacijenta radimo STRES EHOKARDIOGRAFIJU SA 2D STRAIN-om, zahvaljujući najnovijem ultrazvučnom aparatu (GE S75), koji može da pokaže rane oblike ishemije srčanog mišića, vijabilnost miokarda (postojanje 'živog srčanog mišića') nakon infarkta, kao i teže oblike ishemije srčanog mišića. Zahvaljujući softverskoj obradi svakog segmenta srčanog mišića tokom stres eho-a, značajno se povećava tačnost i osetljivost stres ehokardiografskog nalaza.
Nalaz obrade 2d strain-om, svaki pacijent dobija odštampan u Color tehnici.
Podrazumeva standardni, trokanalni holter EKG monitoring, koji beleži i prati električnu aktivnost srca tokom 24 sata (frekvencu i ritam srca) iz 3 različita ugla.
Ukoliko imate simptome u smislu ubrzanog i/ili nepravilnog srčanog rada (lupanje i preskakanje srca), ova metoda pruža procenu, analizu te na osnovu ovog nalaza Vaš kardiolog može dati preporuku za dalje praćenje i lečenje.
Predstavlja holter EKG monitoring, koji beleži i prati električnu aktivnost tokom 24 sata (frekvencu i ritam srca) iz 12 različita uglova.
Praćenje vrednosti krvnog pritiska tokom 24 sata, putem portabilnog aparata koji meri krvni pritisak u određenim vremenskim periodima. Na osnovu tih merenja izdaje se nalaz sa analizom izmerenih vrednosti.
EKG je grafički zapis električne aktivnosti srca uz opis nalaza.
Ultrazvučna dijagnostička metoda u cilju procene kvaliteta i kvantiteta širine krvnih sudova vrata.
Ukoliko imate simptome kao što su nesvestica, vrtoglavica, prolazna ili dugotrajna slabost i oduzetost jedne polovine tela, prolazna oduzetost moći govora, prolazna i/ili oduzetost mišićne snage ili oslabljenost i/ili potpuni gubitak senzorne osetljivosti, preporuka je da se obavi ovaj pregled.
Ultrazvučna dijagnostička metoda u cilju procene kvaliteta i kvantiteta dela arterija vertebralis u predelu vrata.
Pregled krvnih sudova ultrazvukom u cilju procene kvaliteta i kvantiteta širine krvnih sudova vrata (karotida, a. vertebralis i venskih krvnih sudova)
Ultrazvučni pregled u cilju procene protoka krvi kroz krvne sudove ekstremiteta i postojanje eventulnih suženja. Ukoliko imate simptome kao što su grčevi i bolovi u listovima potkolenica na pređenih 30, 50 ili 100 metara, oticanje nogu, proširene vene nogu ili primetite promene na koži ekstremiteta, treba da obavite ovaj pregled.
Ultrazvučni pregled u cilju procene protoka krvi kroz krvne sudove ekstremiteta i postojanje eventulnih izmena u lumenu. Ukoliko imate simptome kao što su grčevi i bolovi u listovima potkolenica na pređenih 30, 50 ili 100 metara, oticanje nogu, proširene vene nogu ili primetite promene na koži ekstremiteta, treba da obavite ovaj pregled.
Ultrazvučni pregled u cilju vizuelizacije venskih krvnih sudova ekstremiteta i postojanje eventulnih izmena u zidu i lumenu.
Ultrazvučni pregled u cilju vizuelizacije venskih krvnih sudova ekstremiteta i postojanje eventulnih izmena u zidu i lumenu.
Ultrazvučni pregled u cilju vizuelizacije krvnih sudova ekstremiteta i postojanje eventulnih izmena u zidu i lumenu kao i procena protoka krvi kroz arterije.
Ultrazvučni pregled u cilju procene protoka krvi kroz krvne sudove ekstremiteta i postojanje eventulnih izmena u lumenu i zidu.

Specijalni popusti za penzionere, nezaposlene... Jer mislimo na Vas.

Interna medicina

Kardiologija

Pripreme za preglede

Naši partneri

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo